- Διαφήμιση -

Η στάση λεωφορείου στην Άνδρο που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι

Βιβλία, καδράκια με αποφθέγματα, λουλούδια

Στο χωριό Καπ­πα­ριά, απέ­να­ντι από την κεντρι­κή πλα­τεία θα δεί­τε μία παρα­δο­σια­κή νησιώ­τι­κη λευ­κή στά­ση που λει­τουρ­γεί και ως δανει­στι­κή βιβλιοθήκη.

«Κάθε επι­σκέ­πτης της βιβλιο­θή­κης μπο­ρεί να δανει­στεί όποια έκδο­ση της αρε­σκεί­ας του επι­λέ­ξει»,  ανα­φέ­ρει η πρό­ε­δρος του Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως προ­ϋ­πό­θε­ση είναι να επι­στρέ­ψει το βιβλίο σε εύλο­γο χρο­νι­κό διά­στη­μα και χωρίς φυσι­κά να το φθείρει.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ανδρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.