- Διαφήμιση -

Σπήλαιο Grande Grotta — Κάλυμνος

Ο κορυφαίος αναρριχητικός προορισμός του κόσμου!

Ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα κρη­σφύ­γε­τα στην Κάλυ­μνο βρί­σκε­ται ακρι­βώς πάνω από το κοι­μι­σμέ­νο χωριό Αρμέ­ος. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αυτό το τερά­στιο πρό­σω­πο βρά­χου, που ονο­μά­ζε­ται Grande Grotta, χωρί­ζε­ται σε τρεις τομείς, καθέ­να με δια­φο­ρε­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, αλλά το καθέ­να με μία μονα­δι­κή ποιό­τη­τα: το εξαι­ρε­τι­κό βρά­χο και τις διαδρομές.

Είναι πόλος έλξης για χιλιά­δες αναρ­ρι­χη­τές από όλο τον κόσμο, καθώς προ­σφέ­ρει αξέ­χα­στες εμπειρίες.

Δεν είναι τυχαίο που απο­τε­λεί σήμε­ρα μετα­ξύ της Κίνας, Ταϋ­λαν­δης, Ισπα­νί­ας έναν από τους δημο­φι­λέ­στε­ρους προ­ο­ρι­σμούς για αναρ­ρί­χη­ση παγκοσμίως!

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.