- Διαφήμιση -

Τέλενδος — Δωδεκάνησα

Το εναλλακτικό νησάκι της Καλύμνου

Η Τέλεν­δος, το μικρό και πλού­σιο σε αρχαιό­τη­τες όλων των επο­χών νησά­κι, δυτι­κά της Καλύ­μνου απέ­να­ντι απο τις Μυρ­τιές, απέ­χει από την Κάλυ­μνο 750 m. Πηγαί­νει κανείς πολύ εύκο­λα εκεί με μικρά πλε­ού­με­να. H Τέλεν­δος, ανά­λο­γα με τις συν­θή­κες στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο κατοι­κεί­το στη μικρή πεδιά­δα στα παρα­λία ή στο ορει­νό τμή­μα της. Το τοπίο με το νησά­κι τις Μυρ­τιές και τον δίαυ­λο που τα χωρί­ζει είναι ιδιαί­τε­ρης ομορφιάς.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κάλυ­μνος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.