- Διαφήμιση -

Κύθνος — φθηνός προορισμός, κοντινή απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά

Αιχµαλωτίζει µε το λιτό στυλ και την παρθένα γοητεία της

Η Κύθνος είναι ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό αιγαιο­πε­λα­γί­τι­κο νησί στις δυτι­κές Κυκλά­δες. Μαζί με την Τζιά είναι τα πιο κοντι­νά νησιά στην Αθή­να, πράγ­μα που την κάνει ιδα­νι­κή για απο­δρά­σεις το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, καθ’ όλη την διάρ­κεια του χρόνου.

Όσον αφο­ρά τις παρα­λί­ες, η Κύθνος “κρύ­βει” μερι­κές που θα σας εκπλή­ξουν µε την παρ­θέ­να οµορ­φιά τους (σχε­δόν όλες είναι ανορ­γά­νω­τες), αν και θα πρέ­πει να είστε προ­ε­τοι­µα­σµέ­νοι για δυσπρό­σι­τους χωµα­τό­δρο­µους! Πρώ­τη και καλύ­τε­ρη, η Κολώ­να (προ­τι­µή­στε να πάτε µε θαλάσ­σιο ταξί), όπου µια λωρί­δα αµµου­διάς γίνε­ται γέφυ­ρα ανά­µε­σα στην Κύθνο και το µικρο­σκο­πι­κό νησά­κι του Αγί­ου Λου­κά, προ­σφέ­ρο­ντας εντυ­πω­σια­κές εικό­νες! Αν δεν θέλε­τε να ταλαι­πω­ρη­θεί­τε, προ­τι­µή­στε την Επι­σκο­πή και την Από­κρου­ση, τις µονα­δι­κές οργα­νω­µέ­νες, ενώ, αν ανα­ζη­τά­τε µια δόση από… παρά­δει­σο, τότε θα τον βρεί­τε στην παρα­λία του Σκύ­λου. Εξί­σου εντυ­πω­σια­κές, ο Άγιος Σώστης, τα Ποτά­µια, η Φυκιά­δα, ο Άγιος Δηµή­τριος, και καµιά… 80αρια ακόµα!

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύθνος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.