- Διαφήμιση -

Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω

Κοιτίδα πολιτισμού που εκπέμπει τις γνώσεις, την φιλοσοφία, τα έργα του Ιπποκράτη.

Το Διε­θνές Ιππο­κρά­τειο Ιδρυ­μα Κω (ΔΙΙΚ ) είναι ένα κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα, Νομι­κό Πρό­σω­πο Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου (ΝΠΙΔ), με διε­θνή χαρα­κτή­ρα, που ιδρύ­θη­κε το 1960, προς τιμή του πατέ­ρα της Ιατρι­κής Ιππο­κρά­τη, ύστε­ρα απο πρω­το­βου­λία του χειρουργού/ουρολόγου καθη­γη­τή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Σπυ­ρί­δω­να Οικο­νό­μου, ο οποί­ος υπήρ­ξε και ο πρώ­τος πρό­ε­δρος του.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Νότιο Αιγαίο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.