- Διαφήμιση -

Lava Music Festival. Από τις 28 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου στη Νίσυρο

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στη πανέμορφη Νίσυρο...!

Μια πεν­θή­με­ρη διορ­γά­νω­ση με δρά­σεις, εργα­στή­ρια και εκδη­λώ­σεις που φιλο­δο­ξεί να δημιουρ­γή­σει έναν νέο πολι­τι­στι­κό θεσμό στο νησί.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Νίσυ­ρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.