- Διαφήμιση -

Μεταλλευτικό μουσείο Μήλου

Προβάλλει τη γεωλογική και μεταλλευτική ιστορία της Μήλου

Στην αίθου­σα του ισο­γεί­ου παρου­σιά­ζε­ται η κοι­νω­νι­κή, οικο­νο­μι­κή και τεχνο­λο­γι­κή διά­στα­ση της μεταλ­λευ­τι­κής ιστο­ρί­ας και παρά­δο­σης της Μήλου.  Η έκθε­ση του πρώ­του ορό­φου είναι αφιε­ρω­μέ­νη στο φυσι­κό και γεω­λο­γι­κό πλού­το του νησιού, όπου παρου­σιά­ζο­νται τα ορυ­κτά που εξο­ρύσ­σο­νταν στο νησί από τη νεο­λι­θι­κή επο­χή μέχρι και τα σημε­ρι­νά βιο­μη­χα­νι­κά ορυ­κτά, με ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στις χρή­σεις τους στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή. Συμπλη­ρω­μα­τι­κά, προ­βάλ­λο­νται ται­νί­ες για την εξό­ρυ­ξη και δια­δι­κα­σία παρα­γω­γής των ορυ­κτών, ενώ στην αίθου­σα προ­βο­λών, οι επι­σκέ­πτες «ταξι­δεύ­ουν» σε παλαιό­τε­ρες επο­χές μέσα από τις αφη­γή­σεις των παλαιών μεταλλωρύχων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μήλος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.