- Διαφήμιση -

Σίφνος: 100 χιλιόμετρα μονοπατιών!

Το δίκτυο των πεζοποριών της Σίφνου είναι ένα από τα καλύτερα και τα πιο πλούσια σε φύση και ιστορία του Αιγαίου

Ο καλύ­τε­ρος τρό­πος εξε­ρεύ­νη­σης του νησιού είναι με τα πόδια, αξιο­ποιώ­ντας τα αμέ­τρη­τα μονο­πά­τια. Τα περισ­σό­τε­ρα εξ’αυτών είναι εύκο­λα στο περ­πά­τη­μα και προ­σφέ­ρουν τη δυνα­τό­τη­τα να γνω­ρί­σει ο πεζο­πό­ρος σε βάθος τον φυσι­κό πλού­το του νησιού, τα ιστο­ρι­κά και πολι­τι­σμι­κά του στοι­χεία, αλλά και τους ιδιαί­τε­ρα φιλό­ξε­νους Σιφνιούς!

Το “Sifnos Trails” είναι το όνο­μα του δικτύ­ου μονο­πα­τιών της Σίφ­νου. Το συνο­λι­κό μήκος των μονο­πα­τιών ξεπερ­νά­ει τα τα 100 χιλιό­με­τρα και χωρί­ζε­ται σε 19 υπέ­ρο­χες δια­δρο­μές. Το πρό­γραμ­μα δια­χει­ρί­ζε­ται ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, σε συνερ­γα­σία με την Paths of Greece.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.