- Διαφήμιση -

Μουσείο Γρίφων Καστελλορίζου

Λειτουργεί δωρεάν χειμώνα/καλοκαίρι κι έχει καταπλήξει θετικά τους επισκέπτες κάθε ηλικίας

Αν και υπάρ­χουν μόνο τέσ­σε­ρα άλλα Μου­σεία Γρί­φων σε άλλες χώρες (που καλύ­πτουν όλα τα είδη γρί­φων), αυτό στο Καστελ­λό­ρι­ζο είναι το μόνο διαδραστικό.

Το Καστελ­λό­ρι­ζο έχει μεγά­λη παρά­δο­ση στους γρί­φους, κάτι που απο­δει­κνύ­ε­ται (1) από περιο­δι­κά με γρί­φους του 19ου αιώ­να που υπάρ­χουν στο Λαο­γρα­φι­κό Μου­σείο του νησιού, (2) από την ύπαρ­ξη αμέ­τρη­των αινιγ­μά­των με τη μορ­φή ποι­ή­μα­τος στην εφη­με­ρί­δα  Καστελ­λο­ρι­ζια­κά Νέα της δεκα­ε­τί­ας του 60, και (3) την τακτι­κή εκπρο­σώ­πη­ση της Ελλά­δας στον Διε­θνή Οργα­νι­σμό Γρί­φων από δύο πολύ-βρα­βευ­μέ­νους Έλλη­νες, αμφό­τε­ροι με κατα­γω­γή από το Καστελλόριζο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Καστελ­λό­ρι­ζο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.