- Διαφήμιση -

Η Παναγιά της Φολεγάνδρου

Μονάκριβο στολίδι του νησιού

H Πανα­γία είναι η μεγα­λύ­τε­ρη εκκλη­σία της Φολέ­γαν­δρου, αφιε­ρω­μέ­νη στην Κοί­μη­ση της Θεοτόκου.

Βρί­σκε­ται σκαρ­φα­λω­μέ­νη στο βρά­χο πάνω από τη Χώρα και είναι χτι­σμέ­νη κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα στη θέση αρχαί­ου ναού, οικο­δο­μι­κό υλι­κό του οποί­ου χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για την ανέ­γερ­σή της.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Φολέ­γαν­δρος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.