- Διαφήμιση -

Εκδηλώσεις και πανηγύρια στην Τήνο

Εκδηλώσεις

 • Σκυ­λα­ντά­ρια, πρω­τά­θλη­μα τάβλι που διε­ξά­γε­ται στην παρα­λία Σκυ­λα­ντάρ της Τήνου, η οποία δίνει και το όνο­μά της στο θεσμό. Ξεκί­νη­σε το 2004.
 • Κολυ­μπή­θρες, πρω­τά­θλη­μα Beach Volley διε­ξά­γε­ται στην παρα­λία Κολυ­μπή­θρα, η μια από τις 2 παρα­λί­ες που ονο­μά­ζο­νται Κολυ­μπή­θρες, κάθε χρό­νο απο το 1994
 • Κάμπος, γιορ­τή μελιού στις αρχές του Σεπτέμ­βρη με πολύ χορό, τρα­γού­δι και κερά­σμα­τα με βάση το ντό­πιο μέλι.
 • Κώμη, Γιορ­τή της Αγγι­νά­ρας που διε­ξά­γε­ται κάθε χρό­νο από το 2005 στο χωριό παρα­γω­γής της την πανέ­μορ­φη Κώμη. Το μήνα Μάιο η Κώμη περι­μέ­νει τους εκα­το­ντά­δες επι­σκέ­πτες να δοκι­μά­σουν διά­φο­ρα φαγη­τά με κύριο συστα­τι­κό την αγγι­νά­ρα. Γλέ­ντι και πολύς χορός με παρα­δο­σια­κά τοπι­κά τραγούδια.
 • Φαλατάδος,Το χωριό φημί­ζε­ται για τη ρακή του και το Σεπτέμ­βριο οργα­νώ­νε­ται το Ρακι­ζιό (,ρακι­ζιό λεγό­ταν ο χώρος όπου παρα­γό­ταν το ποτό όμως πλέ­ον, εννο­ού­με όλη τη δια­δι­κα­σία ). Η ανα­βί­ω­ση του συγκε­κρι­μέ­νου εθί­μου έχει πάρει δια­στά­σεις πανη­γυ­ριού∙ Τα καζά­νια στή­νο­νται στην αυλή του δημο­τι­κού σχο­λεί­ου του χωριού, τα όργα­να κουρ­δί­ζο­νται, το πρώ­το ζεστό ρακί μοι­ρά­ζε­ται στους παρευ­ρι­σκό­με­νους (Τηνια­κούς και επι­σκέ­πτες ) και κάπως έτσι, το γλέ­ντι ξεκι­νά σιγά σιγά.

Πανηγύρια

 • Γρη­γο­ρί­ου του Θεο­λό­γου | Φαλα­τά­δος | 25 Ιανουαρίου
 • Της Ευρέ­σε­ως (Φανα­ρά­κια) | Χώρα της Τήνου | 30 Ιανουαρίου
 • Αγ. Χαρά­λα­μπος / Ταρα­μπά­δος Αγ. Τριά­δα, Χώρα της Τήνου, Βαθύ | 10 Φεβρουαρίου
 • Ο Ευαγ­γε­λι­σμός της Θεο­τό­κου | Πανα­γία της Τήνου | 25 Μαρτίου
 • Πανα­γία Καλα­μάν | Βωλάξ | 1η Πέμ­πτη μετά το Πάσχα
 • Ζωο­δό­χου Πηγής | Ξώμπουρ­γο, Δυο Χωριά | 1η Παρα­σκευή μετά το Πάσχα
 • Η Ανά­λη­ψη του Χρι­στού | Αρνά­δος | Πέμ­πτη, 40 μέρες μετά το Πάσχα
 • Αγ. Πνεύ­μα­τος | Αγ. Τριά­δα, Καρ­δια­νή, Φαλα­τά­δος, Χατζη­ρά­δος | Δευ­τέ­ρα, 50 μέρες μετά το Πάσχα
 • Όσιος Θεό­δω­ρος Ηγια­σμέ­νος | Στο στε­νό της Άνδρου | 16 Μαΐου
 • Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης | Αγ. Τριά­δα | 21 Μαΐου
 • Αγ. Αντώ­νιος της Πάδο­βας | Σμαρ­δά­κι­το, Ξώμπουρ­γο | 13 Ιουνίου
 • Πέτρου και Παύ­λου | Τρια­ντά­ρος | 29 Ιουνίου
 • Αγ. Απο­στό­λων | Τρια­ντά­ρος | 30 Ιουνίου
 • Αγ. Αναρ­γύ­ρων | Αρνά­δος, Μαρ­λάς, Πόρ­το | 01 Ιουλίου
 • Προ­φή­τη Ηλία | Βακέ­τα, Χώρα | 20 Ιουλίου
 • Αγ. Άννας | Τζά­δος | 25 Ιουλίου
 • Αγ. Παρα­σκευ­ής | Υστέρ­νια | 26 Ιουλίου
 • Αγ. Ιγνά­τιος | Λου­τρά | 31 Ιουλίου
 • Μετα­μορ­φώ­σε­ως | Πριά­στρο, Καρυά | 06 Αυγούστου
 • Κοί­μη­ση τής Θεο­τό­κου | Χώρα της Τήνου, Βρυ­σί | 15 Αυγούστου
 • Αγ. Αγα­πη­τού | Αγά­πη | 18 Αυγούστου
 • Κυρά Ξένη | Πύρ­γος | 1η ή 2η Κυρια­κή μετά τις 15 Αυγούστου
 • Εννιά­με­ρα της Πανα­γί­ας | Τσι­κνιάς | 23 Αυγούστου
 • Απο­κε­φα­λι­σμός Αγ. Ιωάν­νου | Κώμη | 29 Αυγούστου
 • Αγ. Σώζων | Αγ. Σώστης | 07 Σεπτεμβρίου
 • Γενέ­θλιο της Πανα­γί­ας | Βουρ­νιώ­τισ­σα | 08 Σεπτεμβρίου
 • Τιμί­ου Σταυ­ρού | Κτι­κά­δος, Χώρα της Τήνου | 14–15 Σεπτεμβρίου
 • Αγ. Δημη­τρί­ου | Καρυά, Τσι­κι­νάς | 26 Οκτωβρίου
 • Ταξιαρ­χών | Χώρα της Τήνου | 08 Νοεμβρίου
 • Αγ. Μηνά | Καρ­δια­νή, Ξώμπουρ­γο | 11 Νοεμβρίου
 • Εισό­δια Θεο­τό­κου | Τρι­πό­τα­μος | 21 Νοεμβρίου
 • Αγ. Αικα­τε­ρί­νης | Κάμπος | 25 Νοεμβρίου
 • Αγ. Βαρ­βά­ρα | Χώρα της Τήνου | 04 Δεκεμβρίου
 • Αγ. Σάβ­βα | Χώρα της Τήνου | 05 Δεκεμβρίου
 • Αγ. Νικό­λα­ος | Στε­νή | 06 Δεκεμβρίου
 • Αγ. Σπυ­ρί­δω­να | Κτι­κά­δος | 12 Δεκεμβρίου
 • Αγ. Λου­κί­ας | Καρυά, Αρνά­δος |13 Δεκεμβρίου

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Τήνος σήμε­ρα  Tinos today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.