- Διαφήμιση -

Ναύπλιο — Ταξιδέψτε στη γοητεία της πρώτης πρωτεύουσας

Μέρος με τεράστια ιστορική κληρονομιά αλλά και πολλές ομορφιές

Το Ναύ­πλιο απο­τε­λεί δημο­φι­λή του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό καθώς βρί­σκε­ται μόλις 140 χιλιό­με­τρα απο την Αθή­να. Είναι πασί­γνω­στο δε για το Μπούρ­τζι, ένα μικρό κάστρο χτι­σμέ­νο σε νησί­δα μέσα στο λιμά­νι του Ναυ­πλί­ου και απο το κάστρο παλα­μί­δι απο την Ενε­τι­κή επο­χή. Επί­σης σε πολύ κοντι­νές απο­στά­σεις βρί­σκο­νται πολ­λοί σημα­ντι­κοί αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.