- Διαφήμιση -

Πόρτο Ύδρα: Το Μαϊάμι της Ελλάδας

Τα Florida Keys στο Μαϊ­ά­μι απο­τε­λούν έναν παγκο­σμί­ου φήμης προ­ο­ρι­σμό με τεχνη­τά κανά­λια που δια­τρέ­χουν τις πίσω αυλές των σπι­τιών (οι ιδιο­κτή­τες των οποί­ων κινού­νται όχι με το αυτο­κί­νη­το, αλλά με το σκά­φος τους), ενώ δεν λεί­πουν οι πισί­νες, τα εξω­τι­κά φυτά και φυσι­κά η απέ­ρα­ντη παρα­λία. Γνω­ρί­ζα­τε όμως πως ένα τέτοιο μέρος υπάρ­χει και στην Ελλά­δα; Ο λόγος για το πανέ­μορ­φο Porto Hydra Village, το «Μαϊ­ά­μι» της Ελλά­δας, το οποίο βρί­σκε­ται στην Ερμιό­νη απέ­να­ντι από την Ύδρα…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.