- Διαφήμιση -

Σπήλαιο Κάψια — Θησαυρός που δεν αποτελείται από χρυσάφι αλλά από πέτρα

Κατατάσσεται στα 10 πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας

Η πύλη προς τον υπό­γειο κόσμο μας οδη­γεί στο Σπή­λαιο Κάψια που έχει μήκος, σε ευθεία, 380 μέτρα. O διά­κο­σμος του απο­τε­λεί ένα σπά­νιο, μεγα­λειώ­δες θέα­μα συν­δυα­σμού χρω­μά­των, σχε­δί­ων και φυσι­κών συμπλεγμάτων.

Βρί­σκε­ται κάτω από το Χιο­νο­δρο­μι­κό Κέντρο του Μαι­νά­λου, 15 χιλιό­με­τρα μακριά από την Τρί­πο­λη και 1,5 χιλιό­με­τρο από το χωριό Κάψια. Οι ειδι­κοί το έχουν κατα­τά­ξει στον κατά­λο­γο των 10 πιο αξιό­λο­γων σπη­λαί­ων της ελλη­νι­κής επικράτειας.

Ανα­κα­λύ­φθη­κε το 1887 από το Γάλ­λο αρχαιο­λό­γο Γου­σταύο Φου­ζέρ, στα πλαί­σια των ανα­σκα­φών του στη Μαντι­νεία και εξε­ρευ­νή­θη­κε το 1892.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Τρί­πο­λη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.