- Διαφήμιση -

Παναγία Μαλεβής

Πόλο έλξης των προσκυνητών αποτελεί η θαυματουργή εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου

Περι­κυ­κλω­μέ­νη από το δάσος των μαλε­βί­σιων κέδρων, στις πλα­γιές του Πάρ­νω­να, ξεπρο­βάλ­λει η επι­βλη­τι­κή εκκλη­σία της Πανα­γί­ας Μαλε­βής. Το συγκρό­τη­μα της μονής δια­θέ­τει έξι εκκλη­σί­ες, σύγ­χρο­νους ξενώ­νες, βοη­θη­τι­κούς χώρους και έναν όμορ­φο περί­βο­λο γεμά­το λουλούδια.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Τρί­πο­λη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.