- Διαφήμιση -

Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Αηδονιών

Ένα από τα σημαντικότερα μυκηναϊκά νεκροταφεία της Πελοποννήσου

Το πλού­σιο νεκρο­τα­φείο των Αηδο­νιών, ήταν εξί­σου σημα­ντι­κό με άλλα μεγά­λα μυκη­ναϊ­κά νεκρο­τα­φεία της Αργο­λί­δας και το σπου­δαιό­τε­ρο μυκη­ναϊ­κό νεκρο­τα­φείο που είχε λεη­λα­τη­θεί κατά την τελευ­ταία εικο­σα­ε­τία πριν την ανα­κά­λυ­ψη μιας σημα­ντι­κής συλ­λο­γής πολύ­τι­μων αντι­κει­μέ­νων σε κατά­λο­γο δημο­πρα­σί­ας στη Νέα Υόρ­κη του 1993.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.