- Διαφήμιση -

Βέλο — Βόχα : Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη σταφίδα και την ιστορία της

Από την αρχαιότητα ένας πλούσιος, γόνιμος τόπος, ευλογημένος και αξιοζήλευτος

Μια εβδο­μά­δα αφιε­ρω­μέ­νη στη στα­φί­δα, κοριν­θια­κή και σουλ­τα­νί­να διορ­γα­νώ­νει ο Πολι­τι­στι­κός και Λαο­γρα­φι­κός Σύλ­λο­γος Βόχας από την Κυρια­κή 29 έως και την Κυρια­κή 5 Σεπτεμ­βρί­ου, με σει­ρά δρά­σε­ων και εκδη­λώ­σε­ων που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στο Ζευ­γο­λα­τιό και το Βραχάτι.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.