- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

Με υλικό από τις σπουδαιότερες προϊστορικές θέσεις της Λακωνίας, έργα γλυπτικής και τεχνουργήματα των σωστικών ανασκαφών

Το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Σπάρ­της φιλο­ξε­νεί χιλιά­δες ευρή­μα­τα από διά­φο­ρες περιο­χές του νομού Λακω­νί­ας, τα οποία καλύ­πτουν την χρο­νι­κή περί­ο­δο από τη Νεο­λι­θι­κή μέχρι την Ύστε­ρη Ρωμαϊ­κή επο­χή. Το Μου­σείο απο­τε­λεί­ται από επτά αίθου­σες, έκτα­σης περί­που 500 τ.μ. και την σπου­δαιό­τε­ρη θέση κατέ­χουν τα ευρή­μα­τα των μεγά­λων ιερών της Σπάρτης.

 

 

 

 

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σπάρ­τη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.