- Διαφήμιση -

Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης

Το αξιόλογο νεοκλασικό αρχοντικό των αρχών του εικοστού αιώνα

Το οικο­δό­μη­μα ανη­γέρ­θη το 1910 στον κεντρι­κό­τε­ρο δρό­μο της πόλης, την Κων­στα­ντί­νου Παλαιο­λό­γου. Αγο­ρά­στη­κε, ανα­και­νί­στη­κε και προ­σφέρ­θη­κε στην Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη, από την οικο­γέ­νεια του Κου­μά­ντα­ρου, για να λει­τουρ­γή­σει ως παράρ­τη­μά της, από το 1982. Εκεί­να τα εγκαί­νια έγι­ναν παρου­σία του Γιώρ­γου Κου­μά­ντα­ρου και της αδελ­φής του Ντόλ­λυς Γου­λαν­δρή (ιδρύ­τρια του Μου­σεί­ου Κυκλα­δι­κής Τέχνης στην Αθή­να), που προ­έ­βη­σαν σε αυτήν την πρω­το­βου­λία για να τιμή­σουν τον πατέ­ρα τους, Ιωάννη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σπάρ­τη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.