- Διαφήμιση -

Πελλάνα: Η πρωτεύουσα του βασιλείου του Μενελάου

Σωζόμενα θεμέλια με τυπική κυκλώπεια δόμηση

Η Πελ­λά­να είναι ένα χωριό στους πρό­πο­δες του Ταϋ­γέ­του και βρί­σκε­ται 24 χιλιό­με­τρα από την Σπάρ­τη. Πολύ κοντά στο χωριό, στα βορειο­α­να­το­λι­κά, βρί­σκε­ται ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος της αρχαί­ας Πελ­λά­νας με λεί­ψα­να Πρω­το­ελ­λα­δι­κών, Μυκη­ναϊ­κών και Ελλη­νι­στι­κών χρόνων.

Τα σημα­ντι­κό­τε­ρα Μνη­μεία του Αρχαιο­λο­γι­κού Χώρου είναι:

  • Νεκρο­τα­φείο θολω­τών λαξευ­τών τάφων της μυκη­ναϊ­κής περιό­δου, στη θέση “Σπη­λιές”. Ο μεγα­λύ­τε­ρος κατα­σκευά­στη­κε στα πρώ­ι­μα μυκη­ναϊ­κά χρό­νια (1500 π.Χ. περίπου).
  • Η ακρό­πο­λη της Πελά­νας, στην οποία δια­κρί­νο­νται λεί­ψα­να τεί­χους των ελλη­νι­στι­κών χρό­νων και κατά­λοι­πα των χρό­νων της Φραγκοκρατίας.
  • Στο λόφο “Παλαιό­κα­στρο”, οι πρό­σφα­τες ανα­σκα­φές έφε­ραν στο φως λεί­ψα­να κατοί­κη­σης των πρω­το­ελ­λα­δι­κών χρό­νων (2500 π.Χ. περί­που), στην κορυ­φή της ακρό­πο­λης (ίσως κάποιο ανα­κτο­ρι­κό κτίσμα).

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σπάρ­τη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.