- Διαφήμιση -

Πρόβλημα με τη σήμανση στον αυτοκινητόδρομο Τρίπολη — Καλαμάτα

Προ­βλη­μα­τι­κή η σήμαν­ση στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Τρί­πο­λης — Καλα­μά­τας για αυτούς που θέλουν να κατευ­θυν­θούν προς Σπάρ­τη. Πολ­λοί του­ρί­στες ιδί­ως το καλο­καί­ρι μπερ­δεύ­ο­νται και κατευ­θύ­νο­νται προς Καλα­μά­τα. Ως εκ τού­του η  σήμαν­ση πρέ­πει να επα­να­σχε­δια­στεί. Για αυτόν το λόγο ο πρό­ε­δρος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Λακω­νί­ας Γιάν­νης Πανα­ρί­της απέ­στει­λε επι­στο­λή  προς τον υπουρ­γό Υπο­δο­μών & Μετα­φο­ρών Κώστα Καρα­μαν­λή επι­ση­μαί­νο­ντας το πρό­βλη­μα και ζητώ­ντας λύση.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σπάρ­τη σήμερα

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.