- Διαφήμιση -

Κρεμμύδια Μεσσηνίας: Το χωριό της Πελοποννήσου που μπήκε στο βιβλίο Γκίνες

Τα Κρεμμύδια το 2000 μπήκαν στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως το χωριό με το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων επιστημόνων στο σύνολο των κατοίκων του!

Ένα μικρό χωριό της Μεσ­ση­νί­ας, τα Κρεμ­μύ­δια, έχει κατα­φέ­ρει να μπει στο Βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκί­νες. Οι κάτοι­κοί του ασχο­λού­νταν κυρί­ως με τη γεωρ­γία, ωστό­σο αυτό δεν τους εμπό­δι­σε να… μελε­τή­σουν! Τα Κρεμ­μύ­δια το 2000 μπή­καν στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκί­νες ως το χωριό με το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό πτυ­χιού­χων επι­στη­μό­νων στο σύνο­λο των κατοί­κων του…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.