- Διαφήμιση -

Πύλος: Η μικρή γραφική παραθαλάσσια πόλη με το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Πελοποννήσου

Η Πύλος είναι μία μικρή γρα­φι­κή παρα­θα­λάσ­σια πόλη, που βρί­σκε­ται στο νοτιο­δυ­τι­κό τμή­μα του νομού Μεσ­ση­νί­ας. Απέ­χει 52 χλμ από την πόλη της Καλα­μά­τας και έχει περί­που 2.500 κατοί­κους. Η Πύλος είναι αμφι­θε­α­τρι­κά χτι­σμέ­νη στο νότιο άνοιγ­μα του όρμου του Ναβα­ρί­νου, όπου έγι­νε η ιστο­ρι­κή ναυ­μα­χία, και ορί­ζε­ται από τη νήσο Σφακτηρία.

Η Πύλος, ιστο­ρι­κά γνω­στή παλαιό­τε­ρα και με την ενε­τι­κή-ιτα­λι­κή ονο­μα­σία ως Ναβα­ρί­νο ή Ναυα­ρί­νο, είναι παρα­θα­λάσ­σια κωμό­πο­λη, η οποία υπά­γε­ται διοι­κη­τι­κά στον Δήμο Πύλου — Νέστο­ρος και βρί­σκε­ται στα δυτι­κά του Νομού Μεσ­ση­νί­ας, ενώ ως το 2010, απο­τε­λού­σε έδρα του ομώ­νυ­μου Δήμου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.