- Διαφήμιση -

Άγραφα: Τα Ιμαλάια της Ελλάδας

Όταν η φύση είναι γενναιόδωρη

Η ορο­σει­ρά των Αγρά­φων βρί­σκε­ται στην Κεντρι­κή Ελλά­δα και απο­τε­λούν προ­έ­κτα­ση της Νότιας Πίν­δου. Κατα­λαμ­βά­νουν όλο το βόρειο τμή­μα του νομού Ευρυ­τα­νί­ας και το δυτι­κό του νομού Καρ­δί­τσας και χωρί­ζο­νται σε Θεσ­σα­λι­κά Άγρα­φα και Ευρυ­τα­νι­κά Άγραφα.

Από βορ­ρά προς νότο είναι 60 χλμ. (σε ευθεία, δίχως τους κυμα­τι­σμούς του εδά­φους) και από ανα­το­λή προς δύση 75 χλμ.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.