- Διαφήμιση -

Φαράγγι Μαύρης Σπηλιάς

Η μοναδική via ferrata διαδρομή

Το φαράγ­γι της Μαύ­ρης Σπη­λιάς απέ­χει περί­που 2χλμ από το χωριό Πρου­σό. Πρό­κει­ται για ένα από τα πιο όμορ­φα και εντυ­πω­σια­κά φαράγ­για της Ευρυ­τα­νί­ας. Έχει πάρει το όνο­μα του από την περί­φη­μη Μαύ­ρη Σπη­λιά η οποία απο­τε­λού­σε κατα­φύ­γιο για τους κατοί­κους της περιο­χής κατά την περί­ο­δο της Τουρ­κο­κρα­τί­ας αλλά και κατά την διάρ­κεια της Γερ­μα­νι­κής κατο­χής. Αυτό που κάνει το φαράγ­γι της Μαύ­ρης Σπη­λιάς να ξεχω­ρί­ζει είναι η μονα­δι­κή via ferrata δια­δρο­μή η έναρ­ξη της οποί­ας σημα­το­δο­τεί­ται από την Μαύ­ρη Σπηλιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.