- Διαφήμιση -

Απόδραση στη Χαλκίδα

Μία ώρα από την Αθήνα, η Χαλκίδα έχει «ανακηρυχτεί» τα τελευταία χρόνια νέο προάστιο της πρωτεύουσας.

Είναι κτι­σμέ­νη στις δύο πλευ­ρές του πορ­θμού του Ευρί­που με το ένα κομ­μά­τι της να βρί­σκε­ται στην νήσο Εύβοια και το άλλο της στην Στε­ρεά Ελλά­δα. Στην ηπει­ρω­τι­κή πλευ­ρά της στον λόφο της Κανή­θου δεσπό­ζει το ενε­τι­κό κάστρο του Καρά­μπα­μπα που μαζί με την γέφυ­ρα του Ευρί­που και το μονα­δι­κό φαι­νό­με­νο αλλα­γής της κατεύ­θυν­σης των υδά­των ανά έξι ώρες απο­τε­λούν τα σημα­ντι­κό­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά γνω­ρί­σμα­τα της.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Χαλ­κί­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.