- Διαφήμιση -

Σκύρος: Μυθολογία και Ιστορία

Σύμ­φω­να με την ελλη­νι­κή μυθο­λο­γία, ο Θησέ­ας πέθα­νε στη Σκύ­ρο. Ο Νεο­πτό­λε­μος, γιος του Αχιλ­λέα, ήταν από τη Σκύ­ρο, όπως δήλω­σε στο έργο του Σοφο­κλή, Φιλο­κτή­της (στί­χος 239).

Σύμ­φω­να με ένα μετα­ο­μη­ρι­κό μύθο, η Θέτις έκρυ­ψε στην Σκύ­ρο τον γιο της Αχιλ­λέα, για να τον εμπο­δί­σει να πάει να πολε­μή­σει στην Τροία. Ντυ­μέ­νος σαν κορί­τσι και με το όνο­μα Πύρ­ρα (κόκ­κι­νο ή ξαν­θό), είναι κρυμ­μέ­νος ανά­με­σα στις κόρες του βασι­λιά Λυκο­μή­δη. Αυτή η φορε­σιά δεν τον εμπο­δί­ζει να απο­κτή­σει ένα γιο, τον Νεο­πτό­λε­μο, με την πρι­γκί­πισ­σα. Ο Οδυσ­σέ­ας έρχε­ται στο νησί μεταμ­φιε­σμέ­νος σε μικρο­πω­λη­τή και φυσι­κά όλα τα κορί­τσια δεί­χνουν το ενδια­φέ­ρον τους στους στα υφά­σμα­τα, τα αρώ­μα­τα και κοσμή­μα­τα. Το μόνο «κορί­τσι», που ενδια­φέ­ρε­ται για τα όπλα είναι, φυσι­κά, η Πύρ­ρα και ο Οδυσ­σέ­ας απο­κα­λύ­πτει τον Αχιλ­λέα και τον παίρ­νει μαζί του στην Τροία.

Αντι­θέ­τως, σύμ­φω­να με μια άλλη παρά­δο­ση, ο Αχιλ­λέ­ας λεη­λά­τη­σε το νησί της Σκύ­ρου για να τιμω­ρή­σει τον Λυκο­μή­δη για τη δολο­φο­νία του Θησέα.

Το 475 π.Χ., ο Κίμων νίκη­σε τους Δόλο­πες και κατέ­λα­βαν ολό­κλη­ρο το νησί. Από την ημε­ρο­μη­νία αυτή, το νησί εντά­χθη­κε στη συμ­μα­χία της Δήλου, που αργό­τε­ρα έγι­νε ουσια­στι­κά η Αθη­ναϊ­κή Αυτο­κρα­το­ρία. Ο Κίμων υπο­στή­ρι­ξε ότι έχει βρει τα λεί­ψα­να του Θησέα και τα δια­κό­μι­σε στην Αθήνα.

Το 340 π.Χ. οι Μακε­δό­νες κατέ­λα­βαν το νησί και κυριάρ­χη­σαν μέχρι το 192 π.Χ., οπό­τε ο βασι­λιάς Φίλιπ­πος και οι Ρωμαί­οι το έθε­σαν και πάλι υπό την ηγε­μο­νία της Αθήνας.

Κατά τη διάρ­κεια της Βυζα­ντι­νής επο­χής, η Σκύ­ρος ανή­κε στο θέμα Αιγαί­ου. Το 1204, μαζί με τις υπό­λοι­πες Σπο­ρά­δες, πέρα­σε στην κατο­χή των αδελ­φών Γκί­ζη και συγκε­κρι­μέ­να του Ιερε­μία Γκί­ζη. Το 1538 κατε­λή­φθη από τον Χαϊ­ρε­ντίν Μπαρ­μπα­ρό­σα και έγι­νε τμή­μα της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Το νησί απέ­κτη­σε προ­νό­μια και δεν είχε τουρ­κι­κή φρου­ρά, αλλά υπέ­φε­ρε από τις επι­δρο­μές πει­ρα­τών, με απο­τέ­λε­σμα οι κάτοι­κοί του να κατα­φύ­γουν στο Κάστρο. Από τους περι­η­γη­τές, μόνο ο Tournefort επι­σκέ­φτη­κε το νησί, το 1702. Όπως κατα­γρά­φει, στο νησί υπάρ­χει μόνο ένας οικι­σμός, κτι­σμέ­νος κάτω από από­κρη­μνο βρά­χο με κωνι­κή μορ­φή. Ανα­φέ­ρει ότι ο πλη­θυ­σμός του ήταν 300 οικογένειες.

Το νησί συμ­με­τεί­χε στην ελλη­νι­κή επα­νά­στα­ση του 1821, προ­σφέ­ρο­ντας οικο­νο­μι­κή και ναυ­τι­κή βοή­θεια και αργό­τε­ρα εντά­χθη­κε στο νεο­σύ­στα­το ελλη­νι­κό κράτος.

Ο τάφος του Ρού­περτ Μπρουκ στην Σκύρο

Ο διά­ση­μος Άγγλος ποι­η­τής Ρού­περτ Μπρουκ είναι θαμ­μέ­νος στην Σκύ­ρο. Πέθα­νε σε ένα γαλ­λι­κό πλοίο-νοσο­κο­μείο, αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο στα ανοι­κτά της νήσου το 1915, κατά τη διάρ­κεια του Πρώ­του Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.