- Διαφήμιση -

Δελφοί: Ο ομφαλός της γης

Ένας τόπος συνώνυμος με την ιστορία

Οι Δελ­φοί ήταν αρχαία ελλη­νι­κή πόλη στην οποία λει­τούρ­γη­σε το σημα­ντι­κό­τε­ρο μαντείο του αρχαιο­ελ­λη­νι­κού κόσμου.

Σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση, στην περιο­χή των Δελ­φών υπήρ­χε ιερό αφιε­ρω­μέ­νο στη γυναι­κεία θεό­τη­τα της Γαί­ας και φύλα­κάς του είχε τοπο­θε­τη­θεί ο φοβε­ρός δρά­κο­ντας Πύθων. Σύμ­φω­να με τοπι­κούς μύθους κύριος του ιερού έγι­νε ο Απόλ­λων όταν σκό­τω­σε τον Πύθω­να. Στη συνέ­χεια ο θεός μετα­μορ­φω­μέ­νος σε δελ­φί­νι μετέ­φε­ρε στην περιο­χή Μινω­ί­τες, οι οποί­οι ίδρυ­σαν το ιερό του. Ο μύθος αυτός σχε­τι­κά με την κυριαρ­χία του Απόλ­λω­να επι­βί­ω­σε σε εορ­τα­στι­κές ανα­πα­ρα­στά­σεις στις τοπι­κές γιορ­τές, όπως τα Σεπτή­ρια, τα Δελ­φί­νια, τα Θαρ­γή­λια, τα Θεο­φά­νεια, και τα Πύθια.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.