- Διαφήμιση -

Αμφίκλεια — Ο ρομαντικός, οικογενειακός, ακόμα και παρεΐστικος προορισμός

Η άλλη όψη του Παρνασσού

Η γρα­φι­κή Αμφί­κλεια βρί­σκε­ται στους πρό­πο­δες του Παρ­νασ­σού σε υψό­με­τρο 400 μέτρων και έχει κατα­φέ­ρει να προ­σελ­κύ­σει τους λάτρεις του βου­νού, χάρη στο φυσι­κό της κάλ­λος, την πολύ μικρή από­στα­ση από το Χιο­νο­δρο­μι­κό Κέντρο Παρ­νασ­σού, τα νεο­κλα­σι­κά αρχο­ντι­κά της και τα πλα­κό­στρω­τα σοκά­κια της.

Αξί­δει να δείτε

  • Τις δύο πλα­κό­στρω­τες πλα­τεί­ες, την κεντρι­κή και την πάνω πλα­τεία της Αμφίκλειας.
  • Το Μου­σείο Άρτου όπου θα μάθε­τε την ιστο­ρία της παρα­σκευ­ής του ψωμιού από την αρχαιό­τη­τα μέχρι σήμε­ρα όπως και το Μου­σείο Επαγ­γελ­μά­των στην κεντρι­κή πλα­τεία της Αμφίκλειας.
  • Το εντυ­πω­σια­κό ξωκλή­σι της Αγί­ας Ιερου­σα­λήμ, χτι­σμέ­νο μέσα σε σπη­λιά τον 11ο αιώνα.
  • Την Ιερά Μονή Δαδιού 6 χλμ. από την Αμφί­κλεια, που χτί­στη­κε τον 18ο αιώνα.
  • Την Αρχαία Ακρό­πο­λη της Αμφί­κλειας που θα σας αντα­μεί­ψει με εξαι­ρε­τι­κή θέα.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.