- Διαφήμιση -

Ιαματικές Πηγές Δρανίστας – Καϊτσας

Λειτουργούν από την εποχή της Τουρκοκρατίας

Τα Λου­τρά, προς το παρών, λει­τουρ­γούν από 1η Ιου­νί­ου έως την 15η Οκτω­βρί­ου έκα­στου έτους. Οι εγκα­τα­στά­σεις λου­τρο­θε­ρα­πεί­ας περι­λαμ­βά­νουν 23 ατο­μι­κούς λου­τή­ρες ενώ τα νερά είναι αλκα­λι­κά (Ψυχρά – Ca – Na – HCO3 – Br – F – Υδρο­θειού­χο – Υπο­το­νι­κό – Ολι­γο­με­ταλ­λι­κό), με θερ­μο­κρα­σία 20 0C και πηγά­ζουν από υπερ­κεί­με­νους ασβε­στό­λι­θους και περι­δο­τί­τες και ενδεί­κνυ­νται για χρό­νιους ρευ­μα­τι­σμούς, οσφυοϊ­σχιαλ­γί­ες, σπον­δυ­λαρ­θρί­τι­δα, παρα­μορ­φω­τι­κή αρθρί­τι­δα, μυαλ­γί­ες, πονο­κέ­φα­λοι, αυχε­νι­κό σύν­δρο­μο, γυναι­κο­λο­γι­κές παθήσεις.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.