- Διαφήμιση -

Τα αρχαία μνημεία και η μονή της Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας

Σε μικρή απόσταση από το σύγχρονο οικιστικό κέντρο βρίσκεται η φημισμένη ομώνυμη αρχαία πόλη.

Κωμό­πο­λη της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βοιω­τί­ας, ο Ορχο­με­νός, έδρα του ομώ­νυ­μου δήμου και κέντρο πεστρο­φο­καλ­λιέρ­γειας, είναι χτι­σμέ­νος σε εύφο­ρη πεδι­νή έκτα­ση. Σε μικρή από­στα­ση από το σύγ­χρο­νο οικι­στι­κό κέντρο βρί­σκε­ται η φημι­σμέ­νη ομώ­νυ­μη αρχαία πόλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.