- Διαφήμιση -

Κυριάκι Βοιωτίας: Ο αλπικός παράδεισος κοντά στην Αθήνα

Μια υπέροχη Κυριακάτικη 'απόδραση' στον Ελικώνα

Το Κυριά­κι είναι είναι χωριό του δήμου Λιβα­δειάς της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας  Βοιω­τί­ας και έχει πλη­θυ­σμό 2.161 κατοί­κους (απο­γρα­φή 2001). Είναι κτι­σμέ­νο στις δυτι­κές πλα­γιές του Ελι­κώ­να, σε υψό­με­τρο 718 μέτρων, μέσα σε ένα κατα­πρά­σι­νο και πανέ­μορ­φο τοπίο, και η έκτα­ση που κατα­λαμ­βά­νει είναι 130 τ.χ.

Απέ­χει 18 χιλ. περί­που απο την Λει­βα­διά, την πρω­τεύ­ου­σα του νομού Βοιω­τί­ας. Το Κυριά­κι είναι χτι­σμέ­νο σε ένα γρα­φι­κό ορο­πέ­διο του Ελι­κώ­να και βρί­σκε­ται περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νο από σπά­νιας ομορ­φιάς δάσος κεφα­λο­νί­τι­κης ελά­της. Απο­τε­λεί το σταυ­ρο­δρό­μι του Ελι­κώ­να καθώς απέ­χει μόλις 135 χλμ. από την Αθή­να και 35 χλμ. από την Αρά­χω­βα. Προ­σφέ­ρει όλες τις απα­ραί­τη­τες ανέ­σεις για τον επι­σκέ­πτη (ενοι­κια­ζό­με­να δωμά­τια, παρα­δο­σια­κές ταβέρ­νες, καφε­τέ­ρειες, μπαρ & παντός είδους μαγα­ζιά). Πολ­λά σημα­δε­μέ­να ορει­βα­τι­κά μονο­πά­τια και μετα­βυ­ζα­ντι­νά ξωκλή­σια βρί­σκο­νται διά­σπαρ­τα στα γεω­γρα­φι­κά του όρια. Το χει­μώ­να χιο­νί­ζει πολύ συχνά και σχε­δόν 2 — 3 μήνες το χρό­νο το χωριό είναι καλυ­μέ­νο από πολ­λά χιόνια.

Στο όμορ­φο αυτό χωριό κατοι­κούν περί­που 2.470 Κυρια­κιώ­τες και Κυρια­κιώ­τισ­σες, που αγα­πούν τον τόπο τους και καμα­ρώ­νουν με την ομορ­φιά του, και μιλούν μέχρι σήμε­ρα την αρβα­νί­τι­κη διάλεκτο.

Τρεις δια­φο­ρε­τι­κές δια­δρο­μές συν­δέ­ουν το χωριό με τον υπό­λοι­πο νομό. Ένας δρό­μος 24 χλμ. μέσα στα έλα­τα, ενώ­νει το Κυριά­κι με την πρω­τεύ­ου­σα της Βοιω­τί­ας, Λιβα­δειά. Επί­σης, μετά το Δίστο­μο και το Στεί­ρι συνα­ντούν οι εκδρο­μείς το χωριό, καθώς ανε­βαί­νουν στον Ελι­κώ­να. Τρί­τη επι­λο­γή είναι η δια­δρο­μή μέσω της Αγί­ας Τριά­δας, στην οποία, ολο­κλη­ρώ­νο­ντάς την, συνα­ντούν την Αρβα­νί­τσα, έναν χώρο δασι­κής αναψυχής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Το Κυριά­κι Λιβα­δειάς σήμερα

Η Λιβα­δειά σήμερα

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.