- Διαφήμιση -

Το χωριό των Φλίνστοουνς στην Καρδίτσα

Μια «παραμυθένια» πραγματικότητα

Στον οικι­σμό «Κερα­μα­ριό», σε μία εκτα­ση 40.000 τ.μ. περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από πλα­τα­νια και δίπλα στον ποτα­μό Πάμι­σο στους πρό­πο­δες των Αγρά­φων, μπο­ρεί κανείς να ανα­κα­λύ­ψει ένα παρα­μυ­θο­χω­ριό, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί.

Η ιδιαί­τε­ρη αρχι­τε­κτο­νι­κή του, σε συν­δυα­σμό με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση της τοπι­κής ποτα­μί­σιας πέτρας, του ξύλου και των δέντρων, παρα­πέ­μπει στο χωριό της δημο­φι­λής σει­ράς των κινού­με­νων σχε­δί­ων «Φλίν­στο­ουνς». Πανέ­μορ­φα σπι­τά­κια (εξο­πλι­σμέ­να με τα πάντα στο εσω­τε­ρι­κό τους), πέτρι­να μονο­πά­τια, μία πισί­να στον εξω­τε­ρι­κό χώρο παρό­μοιας αισθη­τι­κής και το όμορ­φο λιβά­δι με διά­φο­ρα ζωά­κια που κυκλο­φο­ρούν ανε­νό­χλη­τα, όπως ελά­φια, σκιου­ρά­κια, πόνυ, παγώ­νια, κου­νέ­λια και πολ­λά άλλα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καρ­δί­τσα σήμε­ρα Karditsa today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.