- Διαφήμιση -

Ισχυρό μπουρίνι στην πόλη του Παλαμά Καρδίτσας

Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Ισχυ­ρό μπου­ρί­νι έπλη­ξε την πόλη του Παλα­μά το από­γευ­μα της Κυρια­κής 18 Ιου­λί­ου με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση, χαλά­ζι και πολύ ισχυ­ρούς ανέμους.

Χωρίς ηλε­κτρο­δό­τη­ση είναι το κέντρο του Παλα­μά καθώς έχουν πέσει κολώ­νες του ηλε­κτρι­σμού, δέντρα έχουν σπά­σει,  στέ­γες σπι­τιών έχουν παρα­συρ­θεί από τους δυνα­τούς ανέ­μους. Σε συνο­μι­λία που είχα­με με το Δήμαρ­χο Παλα­μά Γ. Σακελ­λα­ρί­ου μας επι­βε­βαί­ω­σε τα σοβα­ρά φαι­νό­με­να που έπλη­ξαν την περιο­χή για άλλη μια φορά τη φετι­νή χρονιά.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.