- Διαφήμιση -

Παναγία η Πελεκητή

Το μοναστήρι που ξεχωρίζει στο «θρόνο» των Αγράφων

Το μονα­στή­ρι είναι χτι­σμέ­νο στα 1400 μέτρα, ακρι­βώς επά­νω στο χεί­λος της από­κρη­μνης πλα­γιάς των Αγρά­φων, κοντά στο χωριό της Λίμνης Πλα­στή­ρα. Απο­τε­λεί αυτό το μονα­στή­ρι ένα εξαι­ρε­τι­κό δείγ­μα της αρχι­τε­κτο­νι­κής του 15ου αιώ­να. Μόλις φτά­σεις εκεί, εκτός από αυτή την αρχι­τε­κτο­νι­κή, θα σε κερ­δί­σει και η ομορ­φιά του τοπί­ου και το κατα­πρά­σι­νο τοπίο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καρ­δί­τσα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.