- Διαφήμιση -

Σπηλιά Κισσάβου: Για τους λάτρεις του βουνού!

Δροσιά και χαλάρωση στην όμορφη ορεινή κοινότητα

Μπο­ρεί το καλο­καί­ρι να σημαί­νει για τους περισ­σό­τε­ρους θάλασ­σα και παρα­λία αλλά δεν είναι για όλους έτσι. Υπάρ­χουν κι εκεί­νοι που πιστεύ­ουν πως δεν υπάρ­χει καλύ­τε­ρο μέρος για καλο­και­ρι­νή ξεκού­ρα­ση από το βου­νό. Η δρο­σιά σε συν­δυα­σμό με τα κρύα νερά και τη χαλά­ρω­ση απο­τε­λούν για πολ­λούς έναν ιδα­νι­κό συν­δυα­σμό για τους καλο­και­ρι­νούς μήνες. Το κρα­σί στην πλα­τεία και οι βόλ­τες στα στε­νά σοκά­κια είναι κάτι το ιδιαίτερο.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.