- Διαφήμιση -

Ιαματική πηγή «Κόκκινο Νερό»

Ο επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει την ποσιθεραπεία με ένα ψυχρό λουτρό στις νέες πετρόκτιστες πισίνες

Το Κόκ­κι­νο Νερό Λάρι­σας είναι ένα παρα­λια­κό χωριό χτι­σμέ­νο κυριο­λε­κτι­κά μέσα στο πρά­σι­νο. Πήρε την ονο­μα­σία του ακρι­βώς επει­δή στην περιο­χή ανα­βλύ­ζει μονα­δι­κό «κόκ­κι­νο νερό», που χρω­μα­τί­ζε­ται από τα πετρώ­μα­τα της περιο­χής, με πλού­σιες ιαμα­τι­κές ιδιό­τη­τες, γνω­στές από αρχαιο­τά­των χρό­νων. Είναι δε, από τα λιγο­στά στην Ελλά­δα πόσι­μα ιαμα­τι­κά νερά. Οι επι­σκέ­πτες έχουν την δυνα­τό­τη­τα, όχι μόνο να πίνουν το νερό αλλά και να απο­λαμ­βά­νουν τις θερα­πευ­τι­κές του ιδιό­τη­τες για την αντι­με­τώ­πι­ση δια­φό­ρων παθή­σε­ων στις τέσ­σε­ρις μικρές δεξα­με­νές, ειδι­κές για λουτροθεραπεία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.