- Διαφήμιση -

Λίμνες Ζερέλια — Μοναδικές στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες στην Ευρώπη

Δημιουργήθηκαν από σύγκρουση μετεωριτών με τη Γη

Οι λίμνες Ζερέ­λια ή Ζηρέ­λια είναι δύο λίμνες κυκλι­κού σχή­μα­τος, που βρί­σκο­νται 4 χιλιό­με­τρα νοτιο­δυ­τι­κά της πόλης του Αλμυ­ρού και 2,5 χλμ από το Δ.Δ. Ευξει­νού­πο­λης, σε υψό­με­τρο 130 μέτρων[ από τη θάλασ­σα, στους βόρειους πρό­πο­δες της Όθρυος. Ανα­το­λι­κά της μεγά­λης λίμνης υπάρ­χει μικρός γήλο­φος (μαγού­λα). Εκεί έχει εντο­πι­στεί προϊ­στο­ρι­κός οικι­σμός ο οποί­ος κατοι­κή­θη­κε για πρώ­τη φορά κατά τις αρχές της της Μέσης Νεο­λι­θι­κής (5.800–5.300 π.Χ.) και συνέ­χι­σε να κατοι­κεί­ται κατά την Επο­χή του Χαλ­κού και τα ιστο­ρι­κά χρόνια.

Η ιδιαι­τε­ρό­τη­τα των λιμνών αυτών οφεί­λε­ται στην πιθα­νο­λο­γού­με­νη μετε­ω­ρι­τι­κή τους προ­έ­λευ­ση (λίμνες μάαρ, οι μόνες αυτού του τύπου που απα­ντώ­νται στην Ελλάδα)

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόλος Πήλιο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.