- Διαφήμιση -

Αλόννησος: Το πρώτο υποβρύχιο Μουσείο της Ελλάδας

Bουτιά στην ιστορία

Το ναυά­γιο της Περι­στέ­ρας είναι σε βάθος 22 έως 33 μέτρων και έχει θεω­ρη­θεί, μέχρι στιγ­μής, το μεγα­λύ­τε­ρο ναυά­γιο της Κλασ­σι­κής Περιό­δου και το σπου­δαιό­τε­ρο αρχαίο επι­σκέ­ψι­μο ναυά­γιο του κόσμου. Κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα, το πλοίο ήταν αθη­ναϊ­κό εμπο­ρι­κό, φορ­τω­μέ­νο με 4.000 αμφο­ρείς και άλλα αγγεία και είχε δια­στά­σεις κατά προ­σέγ­γι­ση 25 μέτρα μήκος και 10 μέτρα πλά­τος, ενώ βυθί­στη­κε την περί­ο­δο 425–400 π.Χ.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.