- Διαφήμιση -

Ετοιμάστε βαλίτσες για Αλόννησο

Το ακατέργαστο διαμάντι των Σποράδων

Η Αλόν­νη­σος είναι το μικρό­τε­ρο νησί των Σπο­ρά­δων και έδρα του Εθνι­κού Θαλάσ­σιου Πάρ­κου Αλον­νή­σου και Βορεί­ων Σπο­ρά­δων, έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους βιό­το­πους στην Ευρώπη.

Είναι ένα κατα­πρά­σι­νο νησί με εξω­τι­κές παρα­λί­ες για ερα­στές της φύσης, περι­η­γη­τές και ρομα­ντι­κούς που ανα­ζη­τούν ξεκού­ρα­ση και ανα­ζω­ο­γό­νη­ση με φόντο ένα εντυ­πω­σια­κό φυσι­κό σκη­νι­κό. Η αρχαία παρά­δο­ση του τόπου στην εναλ­λα­κτι­κή ιατρι­κή και ο πλού­σιος βοτα­νι­κός κήπος του, οδή­γη­σε στην ίδρυ­ση (το 1995) εδώ της Διε­θνούς Ακα­δη­μί­ας Κλα­σι­κής Ομοιο­πα­θη­τι­κής. Η Αλόν­νη­σος είναι επί­σης ένας ανερ­χό­με­νος ταξι­διω­τι­κός προ­ο­ρι­σμός για τους λάτρεις της ενά­λιας αρχαιο­λο­γί­ας και των κατα­δύ­σε­ων καθώς ο βυθός της φιλο­ξε­νεί σημα­ντι­κά αρχαία ναυάγια.

Η Αλόν­νη­σος είναι ένας από τους τελευ­ταί­ους οικο­λο­γι­κούς παρα­δεί­σους της Μεσο­γεί­ου, το σπί­τι της μεσο­γεια­κής φώκιας και μια θαλασ­σι­νή πολι­τεία όπου φυσι­κό περι­βάλ­λον και πολι­τι­σμός συνυ­πάρ­χουν αρμο­νι­κά, χαρί­ζο­ντας μονα­δι­κές συγκι­νή­σεις σε όσους αγα­πούν την περι­πέ­τεια και τις δρα­στη­ριό­τη­τες στη φύση.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.