- Διαφήμιση -

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Μουσείο Μανιταριών

Δεν είναι μόνο η ποιότητα των εκθεμάτων του, αλλά κυρίως ο τρόπος παρουσίασής τους

Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για δύο μου­σεία που στε­γά­ζο­νται σε έναν χώρο 1100 τ.μ. περί­που: Το Ζωο­λο­γι­κό, στο οποίο εκτεί­θε­νται πάνω από 350 είδη πτη­νών και θηλα­στι­κών και εκεί­νο των Μανι­τα­ριών, στο οποίο υπάρ­χουν περι τα 250 δια­φο­ρε­τι­κά είδη. Η συλ­λο­γή των ζώων είναι εξαι­ρε­τι­κής ποιό­τη­τας, αφού προ­έρ­χο­νται από τους καλύ­τε­ρους ταρι­χευ­τές της Ευρώ­πης, ενώ η σπα­νιό­τη­τα πολ­λών εξ αυτών είναι μεγάλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.