- Διαφήμιση -

Πύλη Τρικάλων — Το πέρασμα για τη Νότια Πίνδο

Οδηγηθείτε στην ομορφιά της φύσης περνώντας σε μια διάσταση επαφής με το περιβάλλον

Στρα­τη­γι­κό πέρα­σμα της πεδι­νής Θεσ­σα­λί­ας προς τα ορει­νά της Πίν­δου και την Ηπει­ρο, η Πύλη ήταν πάντα ένα δια­χρο­νι­κό σταυ­ρο­δρό­μι. Στην Πύλη, την πόλη-διοι­κη­τι­κό κέντρο της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, θα σε παρο­τρύ­νουν να δεις τρία μνη­μεία: το βυζα­ντι­νό στο­λί­δι της Πόρ­τας Πανα­γιάς, το μονα­στή­ρι του Αγί­ου Βησ­σα­ρί­ω­να και το γεφύ­ρι της Πύλης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Τρί­κα­λα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.