- Διαφήμιση -

Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου

Αυτόν τον χειμώνα ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη εμπειρία

Το χιο­νο­δρο­μι­κό απο­τε­λεί­ται από τρεις πίστες και τρεις ανα­βα­τή­ρες. Μία πίστα κόκ­κι­νη μήκους 1,500μ., μία μπλε μήκους 400μ. και μία πρά­σι­νη εκπαι­δευ­τι­κή μήκους 80μ. Επί­σης υπάρ­χει ένας ενα­έ­ριος διθέ­σιος ανα­βα­τή­ρας μήκους 1,170μ, ένας συρό­με­νος μήκους 350μ και ένα μπέι­μπι λίφτ μήκους 60μ.
Υπάρ­χουν τρία σαλέ, ενώ κατά τη διάρ­κεια λει­τουρ­γί­ας του χιο­νο­δρο­μι­κού διε­ξά­γο­νται βρα­διές νυχτε­ρι­νού σκι. Υπάρ­χει μεγά­λος και άνε­τος χώρος πάρ­κινγκ στη βάση του χιο­νο­δρο­μι­κού και η πρό­σβα­ση είναι ασφα­λής και άνε­τη χωρίς τη χρή­ση αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυσίδων.
Το Χιο­νο­δρο­μι­κό Κέντρο βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 40 χιλιο­μέ­τρων από τα Τρί­κα­λα και 20 χ.λ.μ. από την Πύλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.