- Διαφήμιση -

Ληθαίος: Το ειδυλλιακό ποτάμι των Τρικάλων

Σύμφωνα με το Στράβωνα, στις όχθες του γεννήθηκε ο Ασκληπιός, θεός της ιατρικής.

Πηγά­ζει από τα Αντι­χά­σια όρη, σε υψό­με­τρο 500 μέτρων. Τα νερά του, μετά από δια­δρο­μή 36 χιλιο­μέ­τρων, δια­σχί­ζο­ντας το κέντρο της πόλης, εκβάλ­λουν στον Πηνειό, λίγο έξω από τα Τρί­κα­λα. Οι όχθες του, με τα διά­φο­ρα είδη βλά­στη­σης και τα πανύ­ψη­λα πλα­τά­νια, απο­τε­λούν σημα­ντι­κό πνεύ­μο­να πρα­σί­νου, μια δρο­σε­ρή πινε­λιά στο αστι­κό τοπίο.

Από εδώ γίνε­ται αισθη­τή και η αλλα­γή των επο­χών. Η εικό­να τους μετα­βάλ­λε­ται και προ­σαρ­μό­ζε­ται ανα­λό­γως∙ κατα­πρά­σι­νες την άνοι­ξη, χάλ­κι­νες το φθι­νό­πω­ρο, γκρί­ζες ή λευ­κές το χει­μώ­να. Προ­σφέ­ρο­νται για χαλα­ρω­τι­κούς περι­πά­τους ενώ τα χρω­μα­τι­στά ξύλι­να παγκά­κια, κατά μήκος τους, φαντά­ζουν ιδα­νι­κά σημεία ξεκού­ρα­σης μπρο­στά στο υγρό στοι­χείο. Στα νερά του συνυ­πάρ­χουν πανέ­μορ­φοι κύκνοι, πάπιες και νερό­κο­τες προσ­δί­δο­ντας ένα παρα­μυ­θέ­νιο τόνο στην όψη του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.