- Διαφήμιση -

Άη Στράτης: Το νησί της εξορίας όπου έζησαν ο Κατράκης, ο Λουντέμης και ο Ρίτσος.

Μια ιστορική αναδρομή στο απομακρυσμένο νησί το Αιγαίου...

Το απο­μα­κρυ­σμέ­νο νησί το Αιγαί­ου ήταν τόπος εξο­ρί­ας των κομ­μου­νι­στών. Εκτο­πί­στη­καν εκεί κατά χιλιά­δες για τις πολι­τι­κές τους ιδέ­ες. Ανά­με­σα στους εξό­ρι­στους που έζη­σαν για ένα διά­στη­μα στις σκη­νές και στα πλίν­θι­να κτί­σμα­τα του νησιού ήταν ο Γιάν­νης Ρίτσος, ο Μάνος Κατρά­κης, ο Μενέ­λα­ος Λου­ντέ­μης και ο Τάσος Λειβαδίτης.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.