- Διαφήμιση -

Λήμνος — Παναγιά η Κακαβιώτισσα

Ο ασκεπής ναός

Εξωκ­κλή­σι κοντά στο χωριό Ζεμα­τά (περιο­χή Θάνος, περ. 4. χλμ. από τη Μύρι­να). Κατά­λοι­πο ενός από τα πολ­λά μετό­χια του νησιού, είναι γνω­στό από το 1305, έτος που περι­ήλ­θε στην ιδιο­κτη­σία της μονής Μεγί­στης Λαύ­ρας, όταν μονα­χοί από τον Άγ. Ευστρά­τιο που ανή­καν στη μονή, εγκα­τα­στά­θη­καν στο εξωκ­κλή­σι για να προ­στα­τευ­θούν από επι­δρο­μές Τούρ­κων. Εντυ­πω­σια­κή είναι η θέση του σε δυσπρό­σι­τη σπη­λιά, στην κορυ­φή του βου­νού, ανά­με­σα σε επι­βλη­τι­κά βρά­χια, θέση που πιθα­νό­τα­τα φιλο­ξέ­νη­σε παλαιο­χρι­στια­νι­κό ναό και ερη­μί­τες στη βυζα­ντι­νή περίοδο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.