- Διαφήμιση -

Ψαρά — Χίος

Μια κουκίδα στο Αιγαίο Πέλαγος με ένδοξη ιστορία και απίστευτη ομορφιά

Οι 5 καλύ­τε­ρες παρα­λί­ες των Ψαρών

Κατσού­νι: Η πιο κοσμο­πο­λί­τι­κη παρα­λία του νησιού, εντός του οικι­σμού των Ψαρών.  Η ακτή είναι αμμου­δε­ρή με ρηχά νερά και ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λής σε οικο­γέ­νειες. Διά­ση­μη για το τοπι­κό τουρ­νουά beach volley που διορ­γα­νώ­νε­ται κάθε καλοκαίρι.

Κάτω Για­λός: Πανέ­μορ­φη παρα­λία με βότσα­λο και υπέ­ρο­χα γαλά­ζια νερά κάτω από τον λόφο της Μαύ­ρης Ράχης. Η ακτή έχει θέα στα Αντίψαρα.

Λαζα­ρέ­τα: Μια παρα­λία με ψιλή άμμο, όμορ­φα κοχύ­λια και ρηχά νερά, μόλις ένα χιλιό­με­τρο μακριά από τον οικι­σμό των Ψαρών. Θεω­ρεί­ται η καλύ­τε­ρη παρα­λία του νησιού.

Λάκ­κα: Η μεγα­λύ­τε­ρη παρα­λία του νησιού βρί­σκε­ται στον όρμο του Αγί­ου Νικο­λά­ου και ξεχω­ρί­ζει για τα λευ­κά της βότσα­λα. Ακρι­βώς απέ­να­ντι από την ακρο­για­λιά βρί­σκε­ται το σύμπλεγ­μα των βρα­χο­νη­σί­δων Νησο­πού­λα. Αξί­ζει να την επι­σκε­φθεί­τε αν επι­λέ­ξε­τε ένα δρο­μο­λό­γιο για Ψαρά.

Λήμνος: Όμορ­φη παρα­λία με παχιά άμμο και κρυ­στάλ­λι­να νερά στη νότια πλευ­ρά των Ψαρών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.