- Διαφήμιση -

Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου: Ένα μουσείο διαφορετικό από τα άλλα…

Μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, με πανοραμική θέα προς την καλδέρα, στεγάστηκε στο ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο των Νικιών.

Το ηφαι­στειο­λο­γι­κό μου­σείο στο χωριό Νικία στην Νίσυ­ρο είναι από τα καλύ­τε­ρα γεω­λο­γι­κά μου­σεία της Ευρώ­πης και είναι μία καλή εισα­γω­γή στο πως λει­τουρ­γεί το ενερ­γό ηφαί­στειο της Νίσυ­ρο. Το μου­σείο άνοι­ξε τον Ιού­νιο 2010. Είναι μέρος του δικτύ­ου γεω­λο­γι­κών μονο­πα­τιών που ίδρυ­σε ο γεω­λό­γος Γιώρ­γης Βου­γιου­κα­λά­κης από το ΙΓΜΕ. Κανο­νι­κά εκεί έπρε­πε να ξεκι­νή­σουν όσοι θέλουν να επι­σκε­φτούν τους κρα­τή­ρες Στέ­φα­νος και Πολυ­βώ­της στην καλ­ντέ­ρα της Νισύρου.
Μέσα στο μου­σείο θα δεί­τε πολ­λά γεω­λο­γι­κά δείγ­μα­τα, δια­γράμ­μα­τα και βίντεο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.