- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων: Ένα ταξίδι στο χρόνο…

Το μουσείο είναι προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα κίνησης καθώς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Ο χώρος που στε­γά­ζε­ται το μου­σείο έχει παρα­χω­ρη­θεί από τον Κυθη­ραϊ­κό Σύν­δε­σμο. Μετά από μία μακρά περί­ο­δο δέκα χρό­νων όπου παρέ­μει­νε κλει­στό, το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Κυθή­ρων άνοι­ξε τον Μάιο του 2016, πλή­ρως ανα­και­νι­σμέ­νο και με μία σύγ­χρο­νη έκθε­ση που περιέ­χει αντι­κεί­με­να από την 9η χιλιε­τία π.Χ μέχρι και τον 3ο αιώ­να μ.Χ.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.