- Διαφήμιση -

Το Μουσείο Καποδίστρια στην τελική φάση υποψηφιότητας για το βραβείο Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Μουσεία

Η υπο­ψη­φιό­τη­τα του Μου­σεί­ου Καπο­δί­στρια για τα βρα­βεία European Museum of the Year Award για το 2022 είναι μία σπου­δαία διά­κρι­ση που τιμά τόσο τον φορέα όσο και την Ελλάδα.

Για το 2022 έχουν περά­σει στην τελι­κή φάση υπο­ψη­φιό­τη­τας 60 Μου­σεία από όλη την Ευρώ­πη και η ανα­κή­ρυ­ξη των νικη­τών θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε ειδι­κή τελε­τή, στο πλαί­σιο του ετή­σιου συνε­δρί­ου του European Museum Forum, που θα διε­ξα­χθεί στο Εθνι­κό Μου­σείο της Εσθο­νί­ας (4–7 Μαΐ­ου 2022).

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.